Silly Fools สูญญากาศ ซิลลี่ ฟูลส์

Silly Fools สูญญากาศ ซิลลี่ ฟูลส์ วงดนตรีโอนชาติไทย เป็นวงดนตรีที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้ววงหนึ่ง วงนี้ได้ถูกเรียกเป็นวงร็อกสมัยใหม่ Silly Fools เป็นวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์ และมีฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานดนตรีอันลงตัว

Silly Fools สูญญากาศ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งไม่มีใครลอกเลียนได้ และเป็นต้นแบบของวงร็อคในยุคนี้ และเป็น ไอดอลของนักดนตรีหลายๆคน อาทิเช่น Clash, เป็นต้น และ เป็นต้น Silly Fools สูญญากาศ

Advertisements